IMG 7408                        

นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-map) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยได้มีการติดตามการดำเนินงานโดยใช้แบบติดตามประเมินเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมและแบบประเมินผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2563 ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดในพื้นที่

         

65777                        

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 24 คน โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2 ปี 2563 หลักสูตร “การเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ และการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

         

IMG E6318

แถลงสถานการณ์ความก้าวหน้ามาตรการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : ASH) โดย น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
https://www.youtube.com/watch?v=Yy_ymsctXjc

        

IMG E6294                        

10 เมษายน 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางในการควบคุม ป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(AHS) ที่พบการระบาดในพื้นที่อำเภอปากช่อง ให้กับกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่หน่วย HHU ที่ต้องลงปฏิบัติหน้าที่ทั้งการสอบสวนโรค การให้คำแนะนำ การควบคุมป้องกันโรค ให้โรคสงบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้เข้าติดตามการสอบสวนโรคในพื้นที่อำเภอปากช่องด้วย

         

IMG 5623

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี พ.ศ.2563 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต3  ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ , สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพช้างแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานตามมาตรฐานการจัดพื้นที่กรมปศุสัตว์อย่างดี