IMG 5501

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี 2563 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ , ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ และด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ โดยทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐานที่กำหนด และทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมากยิ่งขึ้น

         

IMG 5365

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 ประธานคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ด่านกักกันสัตว์ยโสธร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

         

17030

 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์  สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนาย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารและที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน 

         

IMG 5405

เมื่อวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 นายจำลอง ผูกดวง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี   กรมปศุสัตว์และโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ   และจังหวัดสุรินทร์

         

EU animal health ๒๐๐๑๓๑ 0021

 วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับสหภาพยุโรป ในการเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย ด้าน Animal Health Mission และด้าน Food Safety mission ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา