IMG E4420                         

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ครู ก.) โดยมี น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564  ณ สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งที่เป็นศูนย์หลักหรือศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รายละเอียดการอบรม มีดังนี้
- เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
- สุขศาสตร์เนื้อสัตว์
- บรรจุภัณฑ์และการตลาด
- ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภ้ณฑ์ปศุสัตว์ ได้แก่ หมูสวรรค์, ไก่เสียบไม้, หมูแดง, หมูแดดเดียว, ไส้กรอกอีสาน และ Jerky หมู