Screenshot 298                         

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระดับเขต 3

****************************

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดประชมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระดับเขต 3 ตามที่กรมปศุสัตว์ มีนโยบายในการพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่สำคัญ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จึงได้มีคำสั่งที่ 48/2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระดับเขต 3 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 มีอำนาจหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์โคนม ปัจจัยแวดล้อม ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นมให้เป็นธูปธรรม ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ที่ 48/2565


#ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ❤️  ทำให้ไว🏃  ทำได้จริง👍

  

         

temp ca56a16f19042cba1596f936151e2255e 4843645795706829380 61835002517377                         

"สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ออกคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์,อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566"
****************************

วันที่ 25-27 มกราคม 2566  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี และสุรินทร์ ออกคัดเลือกและติดตามตรวจเยี่ยม
1.คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต  ประจำปีงบประมาณ 2566 นายประสิทธิ์ พรมสัยยา เลขที่ 11หมู่ 21 บ้านทรัพย์เจริญ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในระดับเขต รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
2.คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ฟาร์มกระบือทันสมัย นางหนูการ กัญญาสาย เลขที่ 25 หมู่ 7 บ้านห่องปอ ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและเทคโนโลยี(กระบือ), สงวนฟาร์ม เลขที่ 107/1 หมู่ 3 ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ประเภทการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและเทคโนโลยี(กระบือ)
3.คัดเลือกหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
4.ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์, อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์🏡ทำด้วยใจ❤️ทำให้ไว🏃ทำได้จริง👍

  

         

Screenshot 221                         

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1 ปี 2566

****************************

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสำนักงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยจะก่อประโยชน์ให้แก่บุคลากร ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรในครั้งนี้


#ครอบครัวปศุสัตว์#🏡#ทำด้วยใจ#❤️#ทำให้ไว#🏃#ทำได้จริง👍#

  

         

1                         

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 โดยการนำของ น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต 3 มีการเคารพธงชาติ ปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริต จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ ผู้บริหารสำนักงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 มอบบันทึกข้อตกลงฯ แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต"