temp ca56a16f19042cba1596f936151e2255e 4843645795706829380 61835002517377                         

"สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ออกคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์,อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566"
****************************

วันที่ 25-27 มกราคม 2566  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี และสุรินทร์ ออกคัดเลือกและติดตามตรวจเยี่ยม
1.คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต  ประจำปีงบประมาณ 2566 นายประสิทธิ์ พรมสัยยา เลขที่ 11หมู่ 21 บ้านทรัพย์เจริญ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในระดับเขต รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
2.คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ฟาร์มกระบือทันสมัย นางหนูการ กัญญาสาย เลขที่ 25 หมู่ 7 บ้านห่องปอ ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและเทคโนโลยี(กระบือ), สงวนฟาร์ม เลขที่ 107/1 หมู่ 3 ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ประเภทการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและเทคโนโลยี(กระบือ)
3.คัดเลือกหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
4.ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์, อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์🏡ทำด้วยใจ❤️ทำให้ไว🏃ทำได้จริง👍

  

         

1                         

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 โดยการนำของ น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต 3 มีการเคารพธงชาติ ปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริต จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ ผู้บริหารสำนักงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 มอบบันทึกข้อตกลงฯ แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต"

 

  

         

IMG 6474                         

วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดยผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์เทอดศักดิ์ ดีเสมอ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 2022 พร้อมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ซึ่งในงานนี้นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 เป็นการร่วมบูรณาการระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็กพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต อาสาปศุสัตว์ อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 100 ราย มีกิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า มีประชาขนเข้ารับบริการจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี..

  

         

S 6856774                         

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต 3 ร่วมประชุมหาแนวทางการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา หน่วยพัฒนาสุขภาพ และผลผลิตสัตว์ปากช่อง และนายสัตวแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอปากช่อง สาเหตุของการเกิดโรค ปัญหาการดำเนินการในพื้นที่และร่วมกันหาแนวทางในการควบคุม และป้องกันโรค โดยได้นำนโยบายของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในส่วนของครอบครัวปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคและผลกระทบจากโรค การอบรมการทำวัคซีน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนทั้งกำลังคนและเวชภัณฑ์ มาดำเนินการ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ได้ต่อไป

  

         

42323                         

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และภายในเดือนสิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2 ปี 2565 หลักสูตร "มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3" ณ ห้องประชุมปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา