o38ea6c52daba0d8ccf0691d1dad62334 56002663 ๒๐๑๑๓๐ 4                         

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และยโสธร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  รวมถึงการชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ซึ่งจะครบกำหนดชำระเงินกู้ปีแรก ในเดือนสิงหาคม 2564 และลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และกลุ่มเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและเกษตรกรสมาชิก เป็นอย่างดี

  

         

IMG 3081                         

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ปี พ.ศ. 2563 จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ให้การต้อนรับและเข้าฟาร์มร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะคำ, สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด, และสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. หอมขาวฟาร์ม อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
2. N&T Brother Farm อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
3. JP Fresh Milk อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เพื่อคัดเลือกเกษตรกรผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมและจัดทำเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมภายใต้แนวคิด “เพิ่มประสิทธิภาพการทำฟาร์มโคนม ด้วยเทคโนโลยีและความคิดที่สร้างสรรค์”

  

         

S 12198021                         

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้มอบหญ้าแห้ง และเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์หลังจากน้ำลด พร้อมทั้งให้กำลังใจ กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กระบือ และแพะ สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ที่ดูแลเกษตรกรด้วยดีเสมอมา การดำเนินการต่อเนื่องจะเป็นมาตรการฟื้นฟูเกษตรกรหลังประสบภัยต่อไป พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ที่ได้จัดทำเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดตั้งโรงประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยได้มอบเงินเพื่อสมทบค่าอาหาร ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วย

  

         

IMG 1389                         

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมการประชาคมการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ กรณีพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า (รายงานเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563) ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคม ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ปศุสัตว์และประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นการประชาคมเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่
     1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง
     2. การเลี้ยงสัตว์ อยาางถูกต้องปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะประเด็นการเลี้ยงที่ให้ความสำคัญในการจับสัตว์ฉีดวัคซีนให้ได้
     3. การแจ้งเตือน กรณีพบสัตว์สงสัยเกิดโรคในพื้นที่ การแจ้งโรค
     4. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ค้นหาผู้สัมผัสถูกกัด และช่องทางการรายงาน
     หลังการประชาคมได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการที่เป็นที่เข้าใจและพร้อมปฏิบัติจากชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป


   

         

S 4947997                         

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายประพันธ์ วินัยชาติศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมบูรณาการกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา ได้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบการร่วมกันกระทำความผิดจำนวน 2 ราย คือ นายสมศักดิ์ ขันธวิธิ (ผู้ต้องหาที่ 1) และนายพันธกานต์ ขันธวิธิ (ผู้ต้องหาที่ 2)   จึงได้ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พิมาย เพื่อดำเนินคดีในข้อกล่าวหา ดังนี้

        1. ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต (พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 และมาตรา 56)

       2. ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 31 และมาตรา 60)(/2

Z     3. จำหน่ายเนื้อสัตว์โดยมิได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 38 และมาตรา 62)

        4. ทำการเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต (พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  มาตรา 22 และมาตรา 65)พั้

        ในครั้งนี้ได้ยึดอายัดของกลาง ดังนี้

1.เนื้อโค จำนวน 1 ตัว                           

2.มีด 2 เล่ม                                                                   

3 หินลับมีด 1 อัน              

4.ตาชั่ว 1 อัน                                                                 

โดยของกลางที่ยึดและอายัดได้อาศัยอำนาจระเบียบกรมปศุสัตว์ ในการทำลายด้วยวิธีการฝั่งกลบ