Screenshot 298                         

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และ 4
-----------------------------------------
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และเขต 4 รับทราบแนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจหลักและงานที่ได้รับมอบหมายที่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ปศุสัตว์เขตดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2567 และข้อสั่งการสำหรับแนวปฏิบัติงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การควบคุม-ป้องกันโรคระบาดสัตว์ และการตรวจสอบห้องเย็น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 และรับฟังปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และ 4 จำนวน 75 หน่วยงาน และ ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ซึ่งจัดประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

 

   

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง