Screenshot 298                         

📌สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือ ปีงบประมาณ 2567📌

***************************************************************************************************

วันที่  15 กุมภาพันธ์  2567  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือ ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดโคเนื้อ-กระบือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่ายโคเนื้อ-กระบือที่แน่นอนโดยการจับคู่ธุรกิจและผลิตสินค้าตามสเปคและเงื่อนไขที่ตลาดต้องการ เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้นำเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ/เครือข่ายผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 120 ราย และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ทั้ง 8 จังหวัด โดยมี น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธาน ณ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
  มีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
- การบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดโคเนื้อ เพื่อเพิ่่มความสามารถในการแข่งขัน โดย กองส่งเสริมฯ กรมปศุสัตว์
- การจัดแสดงนิทรรศการและการนำเสนอธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการโคเนื้อ/ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อจำหน่าย โดย ผู้ประกอบการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3
- การบรรยาย หัวข้อ แผนธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งทุนของ ธ.ก.ส. โดย หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. อำเภอเมืองสุรินทร์
- ศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อ คอกกลางโคขุน วสช.โคขุนสุรินทร์โกเบครบวงจร โดยประธานกลุ่มฯ คุณเคียงเดือน สงวนชื่อ

   

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง