Screenshot 298                         

📌 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมดำเนินการกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 📌


***************************************************************************************************

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ส่วน/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในและนอกอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ของปีงบประมาณ 2567 ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน และเกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

#ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง