Screenshot 298                         

📌 ปศุสัตว์เขต 3 ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจด้านอาหารสัตว์ กับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 📌

(นครราชสีมา,​บุรีรัมย์, ยโสธร และอำนาจเจริญ)

***************************************************************************************************

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 3 รับฟังบทบาทหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 มอบนโยบายการทำงานและแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านพัฒนาอาหารสัตว์ให้สามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนโคเนื้อไทยไปตลาดเอเชีย ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง