IMG E3593                         

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดย สพ.ญ.ปัณณรัตน์ สวัสดิ์ สพ.ญ.เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค และ นางสาวลัดดาวรรณ นิลมาศ เข้าตรวจประเมินสมรรถนะและตรวจติดตามภายในคณะผู้ตรวจประ เมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ผลการตรวจติดตามคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวนทั้งหมด 6 คน และผู้ตรวจประเมินฝึกหัด 4 คน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

  

         

IMG E2776                         

    วันพุธที่ 3-5 สิงหาคม 2564 นายลิขิต อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อ.สูงเนิน และ    อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น เข้าร่วมโครงการฯ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

  

         

141264                        

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ใช้วิธีการพัฒนาโดยการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และโครงการ “สอนงาน (Coaching) เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ใช้วิธีการพัฒนาโดยการสอนงาน (Coaching) ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 23 คน ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

         

IMG 1313                         

   วันที่​ 8​ ตุลาคม​ 2564​  ดร.เฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​  ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการประชุมรับทราบการรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการลุ่มน้ำมูล ลำน้ำชี การเตรียมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในการนี้ นายวชิระ เสือบัว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการสนับสนุนเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดได้แก่หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​ จำนวน 5,000 กก.​ อาหารผสมครบส่วน (TMR​) จำนวน 2,000 กก.​ เเร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 50 ถุง​ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย ณ​ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เดินทางมามอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์แพะ รวมทั้งด้านการฝึกอบรม​ พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติ ประกอบด้วย​ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​ จำนวน 5,000 กก.​ อาหารผสมครบส่วน (TMR​) จำนวน 2,000 กก.​ เเร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 50 ถุง​ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย ณ กลุ่มแปลงใหญ่แพะ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

  

         

IMG 8318                        

น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านหนองกิโล ตำบลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ , พื้นที่ หมู่ 9 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ ตำบล  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2564