S 6856774                         

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต 3 ร่วมประชุมหาแนวทางการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา หน่วยพัฒนาสุขภาพ และผลผลิตสัตว์ปากช่อง และนายสัตวแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอปากช่อง สาเหตุของการเกิดโรค ปัญหาการดำเนินการในพื้นที่และร่วมกันหาแนวทางในการควบคุม และป้องกันโรค โดยได้นำนโยบายของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในส่วนของครอบครัวปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคและผลกระทบจากโรค การอบรมการทำวัคซีน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนทั้งกำลังคนและเวชภัณฑ์ มาดำเนินการ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ได้ต่อไป

  

         

IMG 6474                         

วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดยผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์เทอดศักดิ์ ดีเสมอ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 2022 พร้อมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ซึ่งในงานนี้นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 เป็นการร่วมบูรณาการระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็กพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต อาสาปศุสัตว์ อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 100 ราย มีกิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า มีประชาขนเข้ารับบริการจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี..

  

         

S 102768838                         

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1 ปี 2565 หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการประชุมทางวีดีโอเพื่อการทำงานจากระยะไกล และเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ณ ห้องประชุมปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  

         

42323                         

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และภายในเดือนสิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2 ปี 2565 หลักสูตร "มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3" ณ ห้องประชุมปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  

         

IMG E6085                         

วันที่ 11-12 มกราคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดอบรม"โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์ และหน่วย HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 รวมทั้งหมดจำนวน 308 คน โดยมี สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมใน วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นการฟังการบรรยายโดยวิทยากรจาก กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นการซ้อมแผนการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก(Table - top exercises) และนำเสนอการซ้อมแผนฯ จำนวน 5 กลุ่ม จากสถานการณ์สมมติ 5 เหตุการณ์ ผลการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ