IMG 5090                         

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ชุดเฉพาะกิจประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ นครราชสีมา ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  พบการกระทำความผิดจำนวน 2 ราย คือ นางสัมฤทธิ์ แดนงูเหลือม และนายณรงค์ โคจันอัด  จึงได้ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโนนสูง  เพื่อดำเนินคดีในข้อกล่าวหา ดังนี้
   1.ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต (พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 และมาตรา 56)
   2.ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 31 และมาตรา 60)
 ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้ยึดของกลาง ดังนี้
๑.ซากสุกร จำนวน ๗ ตัว

โดยของกลางที่ยึดได้อาศัยอำนาจระเบียบกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบสภาพซากสุกรไม่สามารถนำมาบริโภคได้ จึงได้ดำเนินการทำลายด้วยวิธีฝังกลบ

  

         

IMG 1718                         

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3  ร่วมกับนายวชิระ เสือบัว ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา และนายสมเกียรติ์ สุขสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ได้ออกมาตรวจสอบติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับโรงครัวพระราชทาน ประกอบด้วย ไข่ไก่ จำนวน 70 แผง เนื้อไก่สด จำนวน 100 กิโลกรัม เครื่องในไก่ จำนวน 30 กิโลกรัม พร้อมกับได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย บ้านนาแค ตำบลเมืองปัก โดยมอบข้าวกล่องน้ำดื่ม จำนวน 200 กล่อง และเข้าไปมอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ฟ่อน สร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์

  

         

IMG 2479                         

สรุปการปฏิบัติงานของหน่วย HHU ปากช่อง สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2563งานบริการสุขภาพ
- งานอายุรกรรม และศัลยกรรม ชนิดสัตว์: โคนม แพะ แกะ และสุนัข
- งานตรวจสุขภาพทดสอบโรค และทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม
- สอบสวน เก็บตัวอย่าง และรักษา ฟาร์มโคนม เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยงานประชุมติดตามงาน และหารือในประเด็นความร่วมมือของการปฏิบัติงาน
- ประชุมติดตามงาน HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- หารือร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด่านกักกันสัตว์ นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์โคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สุกร
- แนะนำการจัดการสุขภาพสัตว์ และหารือในประเด็นความร่วมมือกับ ทัณฑสถานเกษตรกรรม เขาพริก กรมราชทัณฑ์
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์โคนม ปากช่อง เพื่อวางแผนฟื้นฟูกิจกรรมโคทดแทนของสหกรณ์
- เยี่ยมศูนย์รับน้ำนมดิบในพื้นที่ อ.ปากช่อง เพื่อติดตามการกระจายวัคซีน และแนะนำการสร้างระบบการดูแลสุขภาพโคนมให้กับสมาชิกของศูนย์รับนมกิจกรรมอื่นๆ
- กิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้น จ.นครราชสีมา

  

         

IMG E2386                         

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย น.สพ.สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย , นายกังวาน จึงธีรพาณิช นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายอนุรักษ์ ตระการรังสี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวภาวนา ทศพิทักษ์กุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประชุมติดตามการใช้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ลดความสูญเสียของโรคปากและเท้าเปื่อยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ

  

         

o38ea6c52daba0d8ccf0691d1dad62334 56002663 ๒๐๑๑๓๐ 4                         

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และยโสธร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ รับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  รวมถึงการชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ซึ่งจะครบกำหนดชำระเงินกู้ปีแรก ในเดือนสิงหาคม 2564 และลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และกลุ่มเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและเกษตรกรสมาชิก เป็นอย่างดี