IMG 9007                         

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิด-ปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบ้านสวนแพรวาลัยรีสอร์ท ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพน้ำนมองค์ความรู้ในการตรวจเช็ค การตั้งค่าเครื่องมือ ตลอดจนวิธีการจัดการเก็บตรวจวิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหาเครื่องรีดนมไปในทิศทางที่ถูกต้อง

         

IMG 0010                         

วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 , หน่วยHHUโนนสุวรรณ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาจัดกิจกรรม Dairy Field Day เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาในฟาร์มและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จ.บุรีรัมย์ และวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้ติดตามผลดำเนินการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมปะคำจำกัด และผลการดำเนินการผลิตอาหารTMRของศวอ.บุรีรัมย์ ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

         

IMG 7210                        

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัคค้าสัตว์ โค - กระบือ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าของตลาดนัดโค - กระบือ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินการได้มีการจัดจุดคัดกรอง และจัดระเบียบ การเข้า- ออก ในตลาดนัดโค-กระบือ อ.วารินชำราบ จ.ศรีสะเกษ ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการควบคุมโรค Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการในการดำเนินการดังนี้
  1.บริเวณทางเข้าตลาดนัด ให้บุคคลจากลงรถ ต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าประตูและมีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับยานพาหนะและพ่นยาฆ่าเชื้อรถยนต์บรรทุกสัตว์ด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูง
  2.การผ่านประตูเข้าตลาดนัด มีจุดล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์
  3.จุดติดต่อซื้อขาย มีฉากกั้น เว้นระยะห่าง และ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้จำนวน 3 จุด
  4.ทุกคนที่เข้ามาในบริเวณตลาดนัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดจนร้านอาหารในบริเวณตลาดนัด จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง และห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
พร้อมทั้งประกาศประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื่องขยายเสียง แจ้งมาตรการต่างๆ ให้ผู้เข้ามาติดต่อซื้อขายในตลาดนัด โค-กระบือ ได้รับทราบ ตลอดเวลา.

         

82968                         

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขต โครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยประธาน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ คณะทำงาน นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นายพิจารณ์ บุตราช ผู้แทน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 และนายสัตวแพทย์เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมพิจารณาผลงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด   จำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็นระดับเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ระดับ อบต. จำนวน 6 แห่ง และคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขตส่งคัดเลือกในระดับประเทศ ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขตจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในลำดับต่อไป

         

IMG 7408                        

นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-map) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยได้มีการติดตามการดำเนินงานโดยใช้แบบติดตามประเมินเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมและแบบประเมินผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2563 ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดในพื้นที่