Doc11    ไร่หญ้าลุงก้านEP1

ไร่หญ้าเนเปียร์ฟาร์มลุงก้าน Ep.1

                                   ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3