IMG 8318                        

น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านหนองกิโล ตำบลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ , พื้นที่ หมู่ 9 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ ตำบล  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2564

 

         

IMG 7171                        

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวัคซีนควบคุมโรคลัมปีสกิน

 

         

จตอาสาวงนำเขยว ๒๑๐๓๑๒ 36                        

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์  ปศุสัตว์เขต 3  เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ทล.13 (สวนห้อม) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปทุกระดับ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 18 คน ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้แก่บุคลากร ของสำนักงานปศุสัตว์เขต มีส่วนร่วมพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่ รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด ได้แก่ จิตอาสา/บริการ โดยใช้วิธีพัฒนา คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  

         

IMG 5367                         

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์  ปศุสัตว์เขต 3  เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ งาน/โครงการ ต่างๆ ของหน่วยงานพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่เลขานุการกรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานราชการ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ งาน/โครงการ ต่าง ๆ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

  

         

3                        

ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ ออกปฏิบัติการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ในกิจกรรมรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอโกนิสก์ด้วยชุดทดสอบชนิดรวดเร็ว (strip test) ผลการดำเนินการฯ 53 สถานประกอบการ 282 ตัวอย่าง “ให้ผลลบทุกตัวอย่าง” การไม่พบสารต้องห้ามดังกล่าวเป็นการชี้ให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและผู้ประกอบการมีความตระหนัก เข้าใจ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี