IMG E6085                         

วันที่ 11-12 มกราคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดอบรม"โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์ และหน่วย HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 รวมทั้งหมดจำนวน 308 คน โดยมี สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมใน วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นการฟังการบรรยายโดยวิทยากรจาก กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นการซ้อมแผนการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก(Table - top exercises) และนำเสนอการซ้อมแผนฯ จำนวน 5 กลุ่ม จากสถานการณ์สมมติ 5 เหตุการณ์ ผลการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  

         

IMG E4953                         

    วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  เข้าพบประธานกรรมการสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด และลงพื้นที่คัดเลือกฟาร์มพัฒนาระบบโคนม( Key FarmX ของนายนคร กาบขุนทด (ณครฟาร์ม) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง เป็นฟาร์มต้นแบบที่ ใช้ระบบโซลาร์เซลล์มาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงหญ้าส่งผลให้มีผลผลิตและคุณภาพน้ำนมสูงขึ้น
ช่วงบ่ายได้พบกับทีมส่งเสริมฯ ของบริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่จะมีโครงการสนับสนุนการใช้ระบบโซลาร์เซลล์มาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงหญ้า ของ สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด  และได้มีการหารือแนวทางทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาฟาร์มโคนมให้กับเกษตรกร

  

         

IMG 4814                         

    ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3, หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ ออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพโคเนื้อประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การตรวจโรคบรูเซลล่า โรคทูเบอร์คูโลซิส โรคพยาธิในเลือด พยาธิในทางเดินอาหาร จำนวนโคเนื้อ 1,257 ตัวทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมงานในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดียิ่ง

  

         

IMG 5030                         

    วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  โดย สพ.ญ.ขนิษญา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 ผู้นำจัดกิจกรรม"รวมพลังงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม" กิจกรรมประกอบด้วย เครารพธงชาติโดนพร้อมเพรียงกัน ปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ระหว่างปศุสัตว์เขต 3 และผู้บริหารสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกรมปศุสัตว์ มอบบันทึกข้อตกลงฯ ให้แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และให้บุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมบันทึกภาพถ่ายร่วมกันโดยมีบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง

  

         

IMG E4873                         

    ***Internal Audit คณะผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ***
  📝วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ตรวจติดตามภายในและตรวจประเมินสมรรถนะคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP) จังหวัดอำนาจเจริญ.  
     ซึ่งได้เข้าดำเนินการตรวจฯฟาร์มไก่เนื้อขนาด 13,000 ตัวของนายบรรจง  จารุวงศ์  มีผู้ตรวจที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 4 ท่าน อีก 2 ท่านอยู่ในช่วงตรวจประเมินฝึกหัด
     ผลการประเมินทั้ง 6 ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจฯ และมีประสบการณ์เป็นอย่างดี ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ มกษ.6901-2560
     ///ขอขอบคุณผู้ประกอบการ จนท.บ.ก้าวหน้าไก่สด และจนท.ปศุสัตว์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ  กำกับดูแลควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักการผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety)