S 102768838                         

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1 ปี 2565 หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการประชุมทางวีดีโอเพื่อการทำงานจากระยะไกล และเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ณ ห้องประชุมปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  

         

IMG E6085                         

วันที่ 11-12 มกราคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดอบรม"โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์ และหน่วย HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 รวมทั้งหมดจำนวน 308 คน โดยมี สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมใน วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นการฟังการบรรยายโดยวิทยากรจาก กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นการซ้อมแผนการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก(Table - top exercises) และนำเสนอการซ้อมแผนฯ จำนวน 5 กลุ่ม จากสถานการณ์สมมติ 5 เหตุการณ์ ผลการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  

         

IMG 0734                         

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ ได้ร่วมตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขต 3 จำนวน 17 แห่ง ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 แห่ง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2  แห่ง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง ในการปฏิบัติการฯครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ด่านกักกันนครราชสีมา  ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์และด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ

  

         

IMG 6621                         

วันที่ 27 มกราคม 2565 สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ลงพื้นที่ตลาดหัวรถไฟ อ. เมือง จ. นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมตรวจตลาดเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่สด เพื่อประกอบพิธีไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK  โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นอย่างดียิ่ง
“กรมปศุสัตว์ ห่วงใย ส่งเสริมการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค”
# ภายใต้มาตรการควบคุมCovid-19 อย่างเคร่งครัด##ข่าวและภาพข่าว โดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

  

         

IMG E4953                         

    วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  เข้าพบประธานกรรมการสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด และลงพื้นที่คัดเลือกฟาร์มพัฒนาระบบโคนม( Key FarmX ของนายนคร กาบขุนทด (ณครฟาร์ม) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง เป็นฟาร์มต้นแบบที่ ใช้ระบบโซลาร์เซลล์มาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงหญ้าส่งผลให้มีผลผลิตและคุณภาพน้ำนมสูงขึ้น
ช่วงบ่ายได้พบกับทีมส่งเสริมฯ ของบริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่จะมีโครงการสนับสนุนการใช้ระบบโซลาร์เซลล์มาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงหญ้า ของ สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด  และได้มีการหารือแนวทางทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาฟาร์มโคนมให้กับเกษตรกร

  

         

More Articles ...