cool  การขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และคู่มือ

1. ขั้นตอนการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

2. ขั้นตอนการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

3. คู่มือการตรวจประเมินสำหรับเจ้าหน้าที่

4. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ.2558 (GAP)

 cool หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558


     - กวาง

    - ไก่เนื้อ

   - ไก่พันธุ์

    - เป็ดเนื้อ

    - เป็ดพันธุ์

    - สถานที่ฟัก

    - ผึ้ง

    - สุกร

    - โคเนื้อ

    - ไก่พื้นเมือง

    - สัตว์ป่า

   

 

Update ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562