IMG E4602                         

วันที่ 20-22 มกราคม 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อประกวดและคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เครื่อข่ายสัตว์พันธุ์ดีและอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น ในระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นอย่างดี

  

         

IMG 4655                         

นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรองฯ ดำเนินการตรวจประเมินรับรอง ที่พักซากสัตว์ เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)  ของบริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 มกราคม 2564

  

         

IMG E4887                         

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรองฯ ดำเนินการตรวจประเมินรับรอง ที่พักซากสัตว์ เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ของบริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

  

         

IMG E4709                         

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 พร้อมด้วยส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ได้รับการรับรองสถานะฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า ระดับ A ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

  

         

IMG 4913                         

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกภพ​ ทองสวัสดิ์วงศ์​ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ครั้งที่ 1/2564​ ของสหกรณ์โคนมปากช่อง​ จำกัด ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา, ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง, กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ กรมปศุสัตว์ และ ธกส.​สาขาปากช่อง​  เพื่อประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานและลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกในโครงการ และตรวจเยี่ยม​ Key​ Farm