Screenshot 298                         

ปศุสัตว์เขต 3 ร่วมหารือแก้ปัญหาการดำเนินงาน และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

****************************

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  นายสัตวแพทย์ชุมพล  บุญรอด ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนส่วนสุขภาพสัตว์ ผู้แทนส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน และตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสัตวแพทย์อภิชัย  นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ DLD-C เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

วันที่ 26  กรกฎาคม 2566  คณะเดืนทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์โกเบครบวงจร ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางเคียงเดือน สงวนชื่อ ประธานกลุ่มฯ พร้อมสมาชิก ให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มประกอบด้วย
1.กระบวนการจัดซื้อลูกโควากิว
2.โรงฆ่าสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
3.ฟาร์มมาตรฐานโควากิว ของบ้านสวนฟาร์ม
4.เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคขุนสุรินทร์วากิว
     ทั้งนี้ ท่านปศุสัตว์เขต 3 ได้ให้นโยบายกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อในเรื่อง “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งในวันนี้มีตัวแทนคู่ค้าการตลาดจากบริษัท มารุโตะ จำกัด (Maruto Co.,Ltd) พร้อมคณะ ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ ติดตามและเยี่ยมชม หจก.โรงเชือดสุกรต้นทอง ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP  ปศุสัตว์เขต 3 ได้ให้นโยบายในด้านส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ในเรื่อง  “ตลาดนำการผลิต และการเลี้ยงสุกรชีวภาพ” ซึ่งทาง หจก.โรงเชือดสุกรต้นทองมีความต้องการสุกรชีวภาพจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายต่อไป และเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ศาลาหมู่บ้านหนองโตงพัฒนา ม.20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยบูรณาการร่วมกับ อบต.นอกเมือง  มีกิจกรรมการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัข แมว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงซึ่งนำมารับบริการ โดยมีสุนัขและแมวด้อยโอกาสในพื้นที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก


#ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ❤️  ทำให้ไว🏃  ทำได้จริง👍