IMG 3581                         

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 โดยการนำของ น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มีการเคารพธงชาติ ปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริต จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ ผู้บริหารสำนักงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 มอบบันทึกข้อตกลงฯ แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต"

  

         

IMG E4420                         

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ครู ก.) โดยมี น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564  ณ สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งที่เป็นศูนย์หลักหรือศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รายละเอียดการอบรม มีดังนี้
- เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
- สุขศาสตร์เนื้อสัตว์
- บรรจุภัณฑ์และการตลาด
- ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภ้ณฑ์ปศุสัตว์ ได้แก่ หมูสวรรค์, ไก่เสียบไม้, หมูแดง, หมูแดดเดียว, ไส้กรอกอีสาน และ Jerky หมู

  

         

IMG E4489                         

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกวดและคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น ในระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างดี

  

         

IMG E4473                         

วันที่ 14-15 มกราคม 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อประกวดและคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ในระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างดี

  

         

IMG E4544                         

การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564  ชุดเฉพาะกิจปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์เขต 3 ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ เข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 จำนวน 1 ราย ได้ส่งพนักงานสอบสวน สภอ.โนนสูง เพื่อดำเนินคดี ดังนี้
คดีที่ 1 นายผล ด้วงกลาง ให้ข้อหาความผิด ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  และชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายโดยไม่ได้รับการรับรองให้จำหน่าย
ในครั้งนี้ได้ยึดอายัดของกลาง ดังนี้
1.เนื้อสุกร 1 ตัว
 
คดีที่ 2 นายอนุชิต หนูกลาง ให้ข้อหาความผิด ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  และชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายโดยไม่ได้รับการรับรองให้จำหน่าย
ในครั้งนี้ได้ยึดอายัดของกลาง ดังนี้
1.เนื้อสุกร 5 ตัว

 

โดยของกลางที่ยึดและอายัดได้อาศัยอำนาจระเบียบกรมปศุสัตว์ ในการทำลายด้วยวิธีการฝั่งกลบ