IMG 5590

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  จัดประชุมจัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีผู้เข้าประชุมจาก 36 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน ในการประชุมมีการนำเสนอความก้าวหน้ายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ-แกะ สัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) และโคนม

         

IMG 5676

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี2563 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต3  ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์,ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ซึ่งทุกหน่วยงานในความสำคัญและร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานตามมาตรฐานการจัดพื้นที่กรมปศุสัตว์เป็นอย่างดี

         

IMG 5707

                            "การเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม​ ( รวมพลคนเลี้ยงหมูหลุมครั้งที่ 2 )​"
      วันที่ 28 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์เอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ​ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ​ อาคารอทิตยาทร​ คณะ​เกษตรศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน​ วิทยาเขตสุรินทร์​ จ.สุรินทร์  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ พบปะเชื่อมโยง​ เครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุมในประเทศ​ หาแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพและมีการยอมรับจากผู้บริโภค​  และชมนิทรรศการ​ ชิมผลิต​ภัณฑ์จากหมูหลุม​ พร้อมเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร​ โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย​ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากทุกภาค เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน​ปศุสัตว์​เขต​ทั้ง 9 เขต และสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัด​ 14​ จังหวัด​ จำนวน 150 คน

         

IMG 5694

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท้าว     สุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต3 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย     ผู้แทนจากกองสารวัตรและกักกัน,ผู้แทนจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ, ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.3 ,   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3

         

IMG 5395

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ประธานคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญและด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี โดยทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี