42323                         

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และภายในเดือนสิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2 ปี 2565 หลักสูตร "มาตรฐานการเก็บและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3" ณ ห้องประชุมปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา