IMG 6474                         

วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดยผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์เทอดศักดิ์ ดีเสมอ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 2022 พร้อมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ซึ่งในงานนี้นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 เป็นการร่วมบูรณาการระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สำนักสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ปศุสัตว์อำเภอสิรินธร นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็กพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต อาสาปศุสัตว์ อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 100 ราย มีกิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า มีประชาขนเข้ารับบริการจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี..