IMG 6621                         

วันที่ 27 มกราคม 2565 สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ลงพื้นที่ตลาดหัวรถไฟ อ. เมือง จ. นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมตรวจตลาดเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่สด เพื่อประกอบพิธีไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK  โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นอย่างดียิ่ง
“กรมปศุสัตว์ ห่วงใย ส่งเสริมการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค”
# ภายใต้มาตรการควบคุมCovid-19 อย่างเคร่งครัด##ข่าวและภาพข่าว โดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3