IMG 0734                         

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ ได้ร่วมตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขต 3 จำนวน 17 แห่ง ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12 แห่ง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2  แห่ง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง ในการปฏิบัติการฯครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ด่านกักกันนครราชสีมา  ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์และด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ