IMG E4953                         

    วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  เข้าพบประธานกรรมการสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด และลงพื้นที่คัดเลือกฟาร์มพัฒนาระบบโคนม( Key FarmX ของนายนคร กาบขุนทด (ณครฟาร์ม) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง เป็นฟาร์มต้นแบบที่ ใช้ระบบโซลาร์เซลล์มาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงหญ้าส่งผลให้มีผลผลิตและคุณภาพน้ำนมสูงขึ้น
ช่วงบ่ายได้พบกับทีมส่งเสริมฯ ของบริษัทเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่จะมีโครงการสนับสนุนการใช้ระบบโซลาร์เซลล์มาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงหญ้า ของ สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด  และได้มีการหารือแนวทางทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาฟาร์มโคนมให้กับเกษตรกร