IMG 5030                         

    วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  โดย สพ.ญ.ขนิษญา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 ผู้นำจัดกิจกรรม"รวมพลังงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยึดซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม" กิจกรรมประกอบด้วย เครารพธงชาติโดนพร้อมเพรียงกัน ปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ระหว่างปศุสัตว์เขต 3 และผู้บริหารสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกรมปศุสัตว์ มอบบันทึกข้อตกลงฯ ให้แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และให้บุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมบันทึกภาพถ่ายร่วมกันโดยมีบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง