IMG E6085                         

วันที่ 11-12 มกราคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดอบรม"โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์ และหน่วย HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 รวมทั้งหมดจำนวน 308 คน โดยมี สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมใน วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นการฟังการบรรยายโดยวิทยากรจาก กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นการซ้อมแผนการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก(Table - top exercises) และนำเสนอการซ้อมแผนฯ จำนวน 5 กลุ่ม จากสถานการณ์สมมติ 5 เหตุการณ์ ผลการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ