temp ca56a16f19042cba1596f936151e2255e 4843645795706829380 61835002517377                         

"สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ออกคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์,อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566"
****************************

วันที่ 25-27 มกราคม 2566  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี และสุรินทร์ ออกคัดเลือกและติดตามตรวจเยี่ยม
1.คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต  ประจำปีงบประมาณ 2566 นายประสิทธิ์ พรมสัยยา เลขที่ 11หมู่ 21 บ้านทรัพย์เจริญ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในระดับเขต รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
2.คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ฟาร์มกระบือทันสมัย นางหนูการ กัญญาสาย เลขที่ 25 หมู่ 7 บ้านห่องปอ ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและเทคโนโลยี(กระบือ), สงวนฟาร์ม เลขที่ 107/1 หมู่ 3 ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ประเภทการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและเทคโนโลยี(กระบือ)
3.คัดเลือกหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
4.ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์, อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์🏡ทำด้วยใจ❤️ทำให้ไว🏃ทำได้จริง👍