Screenshot 221                         

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1 ปี 2566

****************************

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสำนักงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยจะก่อประโยชน์ให้แก่บุคลากร ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรในครั้งนี้


#ครอบครัวปศุสัตว์#🏡#ทำด้วยใจ#❤️#ทำให้ไว#🏃#ทำได้จริง👍#