Screenshot 298                         

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระดับเขต 3

****************************

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดประชมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระดับเขต 3 ตามที่กรมปศุสัตว์ มีนโยบายในการพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่สำคัญ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จึงได้มีคำสั่งที่ 48/2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระดับเขต 3 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 มีอำนาจหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์โคนม ปัจจัยแวดล้อม ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นมให้เป็นธูปธรรม ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ที่ 48/2565


#ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ❤️  ทำให้ไว🏃  ทำได้จริง👍