IMG 27

นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการประกันสังคม" ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิทยากรผู้บรรยาย หัวข้อ "ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้แก่ นายบุญเลิศ  นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง และ หัวข้อ " ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ได้แก่ คุณจีราวรรณ รินทะรึก ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะ จากหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

         

IMG 3182

คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563
                                          *****************************
นายจำลอง ผูกดวง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายจากนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3

         

IMG 3404IMG 3404

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงษ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณระดับเขต "โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร" ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีปศุสัตว์จังหวัดในเขตพื้นที่โครงการฯ ผอ.ศูนย์ฯ ในเขตพื้นที่โครงการฯ ผอ.ส่วนฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รวมทั้งสิ้น 15 คน เข้าร่วมประชุม

         

IMG 3230

ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ ออกปฏิบัติการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ กิจกรรมตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ซึ่งมีมาตรการเฝ้าระวังยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง  โดยเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตอาหารสัตว์พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เพื่อตรวจสารกลุ่มไนโตรฟูแรน (nitrofurans)  และกลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracycline) โดยใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และอุปกรณ์  (รถ Mobile  Lab) ผลการดำเนินงานทั้ง 8 สถานประกอบการ ไม่มีการใช้สารต้องห้ามดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงมาตรการความเข้มงวดของกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและผู้ประกอบการเข้าใจพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี

         

IMG 3697

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงษ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และคณะกรรมการจากกรมปศุสัตว์ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืิอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตร ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เผยแพร่และสานต่อแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยโครงการพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป