IMG E2776                         

    วันพุธที่ 3-5 สิงหาคม 2564 นายลิขิต อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อ.สูงเนิน และ    อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น เข้าร่วมโครงการฯ ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด