จตอาสาวงนำเขยว ๒๑๐๓๑๒ 36                        

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์  ปศุสัตว์เขต 3  เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ ทล.13 (สวนห้อม) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปทุกระดับ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 18 คน ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้แก่บุคลากร ของสำนักงานปศุสัตว์เขต มีส่วนร่วมพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่ รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด ได้แก่ จิตอาสา/บริการ โดยใช้วิธีพัฒนา คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)