141264                        

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ใช้วิธีการพัฒนาโดยการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และโครงการ “สอนงาน (Coaching) เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ใช้วิธีการพัฒนาโดยการสอนงาน (Coaching) ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 23 คน ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา