IMG 2453 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ ซึ่งออกให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้จัดส่งนายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่และหน่วย HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
          1. ตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุงสุขภาพให้กับโค กระบือ
          2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว
          3. มอบอาหารสำหรับสุนัข แมว
          4. มอบหญ้าแห้งและแร่ธาตุพร้อมเวชภัณฑ์สำหรับโค กระบือ
          5. มอบเนื้อสุกรสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
          6.ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์

         

254873

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยนายบุญเลิศ  นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ที่บ้านสระทอง หมู่ 7 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

         

IMG 3182

คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563
                                          *****************************
นายจำลอง ผูกดวง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายจากนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3

         

IMG 27

นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการประกันสังคม" ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิทยากรผู้บรรยาย หัวข้อ "ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้แก่ นายบุญเลิศ  นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง และ หัวข้อ " ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ได้แก่ คุณจีราวรรณ รินทะรึก ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะ จากหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

         

IMG 3230

ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ ออกปฏิบัติการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ กิจกรรมตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ซึ่งมีมาตรการเฝ้าระวังยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง  โดยเข้าตรวจติดตามโรงงานผลิตอาหารสัตว์พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์  วัตถุดิบอาหารสัตว์  เพื่อตรวจสารกลุ่มไนโตรฟูแรน (nitrofurans)  และกลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracycline) โดยใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และอุปกรณ์  (รถ Mobile  Lab) ผลการดำเนินงานทั้ง 8 สถานประกอบการ ไม่มีการใช้สารต้องห้ามดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงมาตรการความเข้มงวดของกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและผู้ประกอบการเข้าใจพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี