IMG E4489                         

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกวดและคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น ในระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างดี