IMG E4709                         

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 พร้อมด้วยส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต3 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ได้รับการรับรองสถานะฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า ระดับ A ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี