กาลครงหนงฟารม   

กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม

 

- ได้รับการคัดเลือกเป็นฟาร์มสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

- ได้รางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ- รางวัลรองชนะเลิศการประกวด IDEA MAKER

- รางวัลชนะเลิศ 4.0 โครงการเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560

- รางวัลสุดยอด START UP ครั้งที่ 2 ปี 2561 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)                                                                                                                          

- ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงโคนม

- ฟาร์มได้เข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ประจำปี 2563

     โคเนอบานหนองไขนำ   

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไข่น้ำ และโรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

 

ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ ผลิตสินค้าโคเนื้อพันธุ์ดีให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในจังหวัด มีเครือข่ายการผลิตและการตลาดที่มั่นคง เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่ยั่งยืน

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย - บราห์มัน เพศผู้อายุ ไม่เกิน 2 ปี ในงานประกวดโคเนื้อลูกผสมไทย - บราห์มัน เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557

- ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย - บราห์มัน เพศเมียอายุ ไม่เกิน 2 ปี ในงานประกวดโคเนื้อลูกผสมไทย - บราห์มัน เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557

- ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไท -บราห์มัน เพศผู้อายุ 1-2 ปี (ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่) ในงานประกวดโคเนื้อลูกผสมไทย - บราห์มัน เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559

- ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมไทย - บราห์มัน เพศเมียอายุ 1-2 ปี (ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่) ในงานประกวดโคเนื้อลูกผสมไทย -บราห์มัน เนื่องในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559

- ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงโคนม

- ฟาร์มได้เข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ประจำปี 2563

     IMG E3591   

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 โดยการนำของ น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มีการเคารพธงชาติ ปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริต จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ ผู้บริหารสำนักงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 มอบบันทึกข้อตกลงฯ แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต"

     ลงบอล   

ฟาร์มลุงบอล

ได้รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มพัฒนาโคนม(Key​ Farm)​ ของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี​และเป็นต้นแบบการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรในพื้นที่

     IMG E3590   

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 โดยการนำของ น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มีการเคารพธงชาติ ปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริต จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ ผู้บริหารสำนักงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 มอบบันทึกข้อตกลงฯ แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต"