รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565