รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564