รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566