ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ รวมทั้งสิ้น 32 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

  

 

                 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566