ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ รวมทั้งสิ้น 16 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

                   - ประกาศประกวดราคา

                   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566