ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ รวมทั้งสิ้น 32 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

                   - ประกาศประกวดราคา

                   - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566