IMG 5090                         

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ชุดเฉพาะกิจประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ นครราชสีมา ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  พบการกระทำความผิดจำนวน 2 ราย คือ นางสัมฤทธิ์ แดนงูเหลือม และนายณรงค์ โคจันอัด  จึงได้ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโนนสูง  เพื่อดำเนินคดีในข้อกล่าวหา ดังนี้
   1.ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต (พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 และมาตรา 56)
   2.ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 31 และมาตรา 60)
 ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้ยึดของกลาง ดังนี้
๑.ซากสุกร จำนวน ๗ ตัว

โดยของกลางที่ยึดได้อาศัยอำนาจระเบียบกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบสภาพซากสุกรไม่สามารถนำมาบริโภคได้ จึงได้ดำเนินการทำลายด้วยวิธีฝังกลบ