IMG 1718                         

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3  ร่วมกับนายวชิระ เสือบัว ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา และนายสมเกียรติ์ สุขสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ได้ออกมาตรวจสอบติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับโรงครัวพระราชทาน ประกอบด้วย ไข่ไก่ จำนวน 70 แผง เนื้อไก่สด จำนวน 100 กิโลกรัม เครื่องในไก่ จำนวน 30 กิโลกรัม พร้อมกับได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย บ้านนาแค ตำบลเมืองปัก โดยมอบข้าวกล่องน้ำดื่ม จำนวน 200 กล่อง และเข้าไปมอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ฟ่อน สร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์