วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567 โดยการนำของ น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 3 โดยปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริต จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ ผู้บริหารสำนักงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 มอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในกาารป้องกันและต่อต้าน การทุจริตภายในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต"                                                                                    

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

11

 21      
31

    * ประกาศเจตจำนงค์ในการบริหารงาน

   * บันทึกข้อความรายงานผลการสร้างความตระหนักรู้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต้านทุจริตคอรัปชั่น

   * แบบรายงานผลการสร้างความตระหนักรู้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต้านทุจริตคอรัปชั่น

   * แบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์