แผนการดำเนินภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 (ปี66-70)

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประจำปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของ สนง.ปศข.3

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของ สนง.ปศข.3-1

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการเนินงานตามภารกิจ