แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

* บันทึกข้อความการจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

 * บันทึกข้อความ - ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม

 * บันทึกข้อความ - กกจ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการ

 * รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

 * หลักฐานแนบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน