images61

 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

1) หนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ 0602/ว257 ลงวันที่ 4 ม.ค. 62 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2561

2) คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ที่ 2/2562 ลงวันที่ 11 ม.ค. 62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราการพลเรือนดีเด่น

3) หนังสือที่ กษ 0616(3)/บร 1 ลงวันที่ 11 ม.ค. 62 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งส่วน/ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจัดส่งรายชื่อ พร้อมข้อมูลให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อให้คณะกรรมการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พิจารณา ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณาต่อไป

4) หนังสือที่ กษ 0616(3)/435 ลงวันที่ 21 ม.ค. 62 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2561 แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พิจารณาให้นายวสันต์ ฤาชา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัด ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสมควรได้รับการพิจารณา 

5) รายงานการประชุมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3