ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561